Математика

Математика – Драгица Тодоровић (Контакт адреса: dragica.todorovici85@gmail.com)

Treća godina – Parabola – Materijal

Četvrta godina – Permutacije sa i bez ponavljanja

Krive drugog reda _ Vežbanje_III godina

Varijacije i kombinacije_Cetvrta godina

Kombinatorika_Sistematizacija_Cetvrta godina-3

Princip matematičke indukcije_Treća godina-3

Aritmetički i geometrijski niz_Treća godina-4

Binomna formula_Cetvrta godina-4

Verovatnoća slučajnog događaja_Cetvrta godina-5

Aritmetički i geometrijski niz vežbanje_Treća godina-5

Formula totalne verovatnoće i Bajesova formula_Cetvrta godina-6 (1)

Granična vrednost niza_Treća godina-6

Broj e i beskonačan red_Treća godina-7

Granična vrednost niza_Treća godina-sistematizacija-8

Trigonometrijski obik kompleksnog broja_Treća godina-9

Stepenovanje i korenovanje kompleksnih brojeva_Treća godina_10

Драгана Мулаосмановић (Контакт адреса: dragamusk@gmail.com)

Ирена Станић (Контакт адреса: ristic331@gmail.com)