Рачунарство и информатика

Марија Рековић, професор технике и информатике

Хилда Караосмановић, професор информатике

Младен Полић, професор информатике